Vize şi servicii consulare

Vize. Informaţii pentru cetăţenii străini

 

 

Cetățenii străini care solicită informații despre obținerea vizei de intrare în România se pot adresa la adresa de e-mail: oslo.consulara@mae.ro sau accesând portalul http://www.eviza.ro

 

 

 

 

Regimul de călătorie aplicabil cetăţenilor terţi membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH

 Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, viza de intrare pentru străinii, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene (UE), Spaţiului Economic European (SEE) şi Confederaţiei Elveţiene (CH) se procesează, la cerere, fără plata taxelor consulare, în cel mai scurt termen și pe baza unei proceduri accelerate.  

Programarea în vederea depunerii cererii de viză pentru membrul de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH nu este imperativă, aceste solicitări se preiau în cel mai scurt timp, putând fi depuse la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, direct în timpul orelor de program cu publicul.

 La solicitarea de vize de intrare în România, străinii, membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH, trebuie să prezinte:

- cererea tip (link către formular cerere viză de scurtă şedere de pe site-ul MAE: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/protectia_date_cnv/2018.06.11_2._form ular_abc_nou_v.04.06.2018.pdf);

-  paşaportul valabil;

-  paşaportul, sau actul de identitate al cetăţeanului UE/SEE/CH, în original şi în fotocopie, iar, în cazul în care cetăţeanul UE/SE/CH se află deja pe teritoriul României, copia paşaportului sau a actului de identitate, precum şi copia documentului care atestă rezidenţa pe teritoriul României al cetăţeanului UE/SEE/CH, certificată conform cu originalul de către Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;  documente doveditoare ale relaţiei de rudenie.

 Străinul, membru de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH este reprezentat de:

- soţ sau soţie;

- descendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului UE/SEE/CH, precum şi cei ai soţului/soţiei;

- ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului UE/SEE/CH, precum şi cei ai soţului/soţiei.

 Se va avea în vedere că în formularul de solicitare a vizei de intrare în România, câmpurile marcate cu asterisc (*) nu sunt obligatorii pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH.

 Prin excepţie de la prevederile art.5 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, străinul, membru de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH poate fi scutit de la obligativitatea obţinerii unei vize de intrare în România, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

 ● însoţeşte un cetăţean UE/SEE/CH în România, sau se alătură unui cetăţean UE/SEE/CH care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României;

 ● deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăţeanului UE/SEE/CH pe care îl însoţeşte sau căruia i se alătură pe teritoriul României.

 

 

Specific Rules Relating to Visa Applicants/Third-State Nationals who are Family Members of EU, EEA or Swiss Citizens

 

In line with the provisions of Article 5(3) of Government Emergency Ordinance nº102/2005 republished, subsequently modified and completed, Romanian entry visas for third-state nationals who are family members of a citizen of the European Union (EU), of the European Economic Area (EEA) or of the Swiss Confederation (CH) are processed, upon demand, free of charge, as soon as possible and based on an accelerated procedure.

It is not imperative for applicants who are the family members of an EU/EEA/CH citizen to settle an appointment in order to lodge a visa application. Applications may be lodged at the Diplomatic Missions/Consular Posts of Romania abroad, as soon as possible, during working hours.

A visa application lodged by the family member of an EU/EEA/CH citizen should be accompanied only by the following supporting documents:

- application form (link to the online visa application form:

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/protectia_date_cnv/2018.06.11_2._form ular_abc_nou_v.04.06.2018.pdf);

- valid passport;

- passport, or ID of the EU/EEA/CH citizen, in the original and copy, as well as, when the EU/EEA/CH citizen is already on the territory of Romania, the copy of the passport or their ID, as well as the copy of the document that attests to the residence of the EU/EEA/CH citizen on the territory of Romania, certified in accordance with the original by the General Inspectorate for Immigration of the Romanian Ministry of Interior;

- proof of family ties.

(*) Please note that the term “Family members” refers to either of the qualities below:

- the spouse;

- direct descendants, irrespective of their nationality, who are under the age of 21 or are supported by the EU/EEA/CH citizen, as well as those of the spouse;

- direct ascendants, irrespective of their nationality, who are dependants of the EU/EEA/CH citizen, as well as those of the spouse.

Visa applicants who are family members of an EU/EEA/CH citizen are not required to fill-in the fields marked with an asterisk (*) in the visa application form.

 

As an exception from the provisions of Article 5(3) of Government Emergency Ordinance no.102/2005 republished, subsequently modified and completed, third-state nationals who are family members of an EU/EEA/CH citizen are exempt from the visa requirement for Romania, should they cumulatively fulfil the following conditions:

- They accompany or join in Romania, the EU/EEA/CH citizen who exercises their right of residence on the territory of Romania;

- They hold a valid document that attests their residence on the territory of another member state of the EU, as a family member of the citizen of the EU/EEA/CH that they accompany or join on the territory of Romania.

Norvegia acceptă dubla sau multipla cetățenie

31.01.2020

Ambasada României la Oslo informează că, începând cu data de 1 ianuarie 2020, Norvegia acceptă dubla sau multipla…

Burse oferite cetățenilor străini de statul român pentru anul universitar 2020-2021

23.12.2019

Ambasada României la Oslo informează că, la 16 decembrie 2019, Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) a lansat…

Alegeri prezidențiale 2019 - Tur 2

13.11.2019

Ambasada României la Oslo reamintește că al doilea tur al alegerilor pentru Președintele României se va desfășura în …

Alegeri prezidențiale 2019 – Tur 1

06.11.2019

Ambasada României la Oslo reamintește că primul tur al alegerilor pentru Președintele României se va desfășura în…